Seja Bem Vindo ao Estudo do Magnetismo

Você que acompanha nosso Blog e gosta das matérias aqui postadas, seja um seguidor cadastro esta ao lado da matéria, no ícone "Participar deste site". Grato! a todos.

sábado, 22 de setembro de 2012

SPIRITISMO


SPIRITISMO KAJ NOVAJ ELTROVA¬OJ PRI LA CERBO
En la libro En la Plej Granda Mondo, la spirito Calderaro, instruante la spiriton André Luiz, asertas:  en la nerva sistemo estas la komenca cerbo, kiu rilatas al la instinktaj movoj, kaj ankaý al la subkonsciaj aktivecoj: ni øin reprezentu kiel estante la kelo de la individueco, kie ni arkivigas æiujn spertojn sed ankaý registras la plej malgravajn faktojn de la vivo.  Tiamaniere, oni povas konsideri tiun cerbo-regionon kiel posta regiono.  En la regiono de la motora kortekso, meza regiono inter la fruntaj loboj kaj la nervoj, estas la disvolvigita cerbo, organizante la motorajn energiojn uzataj de La menso por krei la manifestaciojn neprajn de la homa disvolviøa momento (1).
Doktoro Jorge Moll, dum lia postdoktoriøo, en la NIH (National institute of Health, USA – Nacia Instituto pri Sano, Usono), realigis eksperimenton en kiu la homaj kobajoj, estantaj en maþino de magneta funkcia resonanco, devis ricevi aý donaci monon al karitataj organizoj, en diversaj eksperimentaj provoj, statistike kontrolataj; ankaý estis observataj la cerboregionojn aktivigatajn dum æiuj provoj (2).
En la unua kondiæo de tia ekspe rimento, la kobajoj devis elekti inter ricevi monon aý ne, celante kompreni kiun cerban aktivigon rilatas al la mona persona rekompenco. En la dua kondiæo, la kobajoj devis decidi inter fari donacon senkostan al karitata organizo (nevera donaco, tiel estas, sen mono-elspezo) kaj oponi, ankaý senkoste, al organizo dediæigata al abortoj aý organizo dediæigata al armiloj (senkosta donaco, celante noci abortfavoran aý armilproduktantan organizon). Fine, en la tria kondiæo, simile al la dua, la kobajoj devis fari monelspezan donacon al karitata organizo (donaco kosta) aý oponi, ankaý monperde, al abortfavora aý armilproduktanta organizo.
La rezultoj de tia studo estis: en la unua kondiæo, nomata kondiæo de mona persona rekompenco, la plejmulto de la kobajoj preferis ricevi monon, kaj la neýraj korelaciaj regionoj estis La medial limbic tegmental area, la ventral striatum  kaj posterior striatum (3).
Tiuj regionoj estas konataj kiel sistemo de rekompenco en la cerbo; ili estas ankaý aktivigataj dum homo manøas æokoladon aý seksumas; estas ankaý popole konataj kiel cerba regiono de la plezuro (4,5). Tio signifas ke la kobajoj spertis plezuron kiam elektis ricevi monon.
En la dua kondiæo, la kobajoj kiuj elektis fari donacon senkostan aktivigis la samajn regionojn de la antaýa kondiæo(unua), tiel estas, medial limbic tegmental area,  ventral striatum  kaj posterior striatum. Trans tiuj regionoj, kaj malegale al la antaýa(unua) kondiæo, sed simile al la tria kondiæo, oni konstatis aktivigon de la cortex subgenual [inkluzivante Broadman area 25 (BA25)]. Alia interesa rezulto estis la fakto ke la ventral striatum (together with the septal zone) estis aktivigita pli intense ol tiu aktivigo de la unua kondiæo, persona rekompenco. Tiuj regionoj rilatas al la homo-ligado al aliaj homuloj. Tio signifas ke la personoj farintaj donacojn senkostajn ligiøis emocie al La karitata kaýzo kaj spertis plezuron pro la senkosta donaco.
En la tria kondiæo, la neýraj elementoj ligataj al la donaco kosta estis la samaj de la dua kondiæo, krom regiono nomata lateral orbitofrontal cortex (situacio de la kosta kontraýstaro, kostaopono) kaj la  frontopolar cortex (situacio de la donaco kosta) / medial frontal gyrus. Ankaý interesa estis la forta korelacio inter la kobajoj kiuj aktivigis tiun lastan regionon (frontopolar cortex and medial frontal gyrus) kaj la nivelo de ligiøo plus sinofero de tiuj kobajoj kiam defendantaj socian kaýzon. Tio sugestas ke la prefrontal anterior cortex estas ligata al la sinofera reala kapablo antaý morala kaýzo.
El alia studo, Jorge Moll kaj kolegoj elmontris ke la frontopolar córtex  estas intense aktivigata kiam la kobajoj faras moralajn juøojn, malegale al la nemoralaj juøoj, dum kiuj tia neýra aktivigo ne okazas (6).
Elmontras tiu eksperimento ke la sama regiono aktivigata dum niaj plezuroj de la fizikaj sentoj estas aktivigata kiam ni praktikas la bonon.
Tiu studo science elmontras la aserton de Francisco de Assis, laý kiu “estas donacante ke ni ricevas”; ankaý efektive elmontras ke la cerbo indikas  la ricevon de rekompenco pli granda kiam ni faras donacon kiu inkluzivas sinoferon personan, se ni tion komparas al La kondiæo de monricevo. Tiu rekompenco ne devenas el ricevi, sed el donaci ion al iu! Incitante la kuriozecon estas la fakto ke, krom aktivigi la medial limbic system (konata kiel la neýra regiono de la plezuro) kiam la kobajoj decidis fari donacon, alia ekstreme grava neýra regiono estis ankaý aktivigata: la prefrontal anterior cortex, specife la frontopolar córtex kaj la medial frontal gyrus.
La regiono prefrontal anterior córtex estas øuste tiu menciata de la spirito Calderaro al la spirito André Luiz: en la planoj de La fruntaj loboj, ankoraý silentaj antaý la scienca esplorado en la mondo, kuþas materialoj gravegaj, kiujn ni grade konkeros, dum nia kreskada klopodo; tia regiono reprezentas la plej noblan parton de nia supreniranta, dia organismo (7).
Tiaj faktoj signifas ke Doktoro Jorge Moll, krom elmontri la valoron de la tezo “pli valoras donaci ol ricevi”, surbaze de la neýroscienco de la kono-konkero, ankaý elmontris ke La regiono  prefrontal anterior córtex funkcias dum  la agoj (realaj decidoj pri moralaj donacoj) kaj moralaj sentoj (moralaj sentoj de kompato) pli kostaj kaj pli morale altaj (8).
Kiel asertis la spirito Calderaro: en la fruntaj loboj ni ricevas la “stimulojn estontecajn”, en la kortekso ni ricevas la “sugestojn estantecajn“ kaj en la nerva sistemo, øustadire, ni arkivigas la “pasintecajn memorojn“ (9).
Estas mirinde konstati ke la stimuloj kreataj de Moll, laboratorie, konstituas “estontecajn stimulojn“,  aý la konceptoj de laspirito Calderaro, kaj ankaý konstati ke la scienco, surbaze de eksperimentoj realigataj en la jaroj 2001, 2002 kaj 2006, konfirmas asertojn skribatajn de spirito en 1947! Tio pruvas ke la scienco,  eæ sen scii, tra la tempoj, konfirmas la spiritajn tezojn, eæ per materiismaj sciencistoj!
Referencoj
(1),(7),(9) XAVIER, Francisco Cândido. En la plej granda mondo. El la spirito André Luiz. Rio de Janeiro: Brazila Spiritisma Federacio, 1947. Æap. 3 kaj 7. Paø. 46, 101.
(2) MOLL, J., OLIVEIRA-SOUZA, R., ESLINGER, P.J., BRAMATI, I.E., MOURÃO-MIRANDA, ANDREIOULO, P.A., & PESSOA, L. (2002).  La neýraj korelacioj de la morala sentemeco: funkcia magneta resonanco kreanta imagojn de esploro sur moralaj kaj bazaj emocioj. ¬urnalo de Neýroscienco, 22(7): 2730-2736.
(3),(4) MOLL, J., KRUEGER, F., ZAHN, R., PARDINI, M., OLIVEIRA-SOUZA, R., & GRAFMAN, J. (2006). Homa frontal medial limbic retoj gvidas decidojn pri karitataj donacoj. Registroj de la Nacia Scienca Akademio de Usono,  103(42), 15623–15628.
(5) SCHULTZ, W. (2006).  Sintenaj Teorioj kaj Neýrofiziologio de Rekompenco. Revuo Jara de Psikologio, Vol. 57: 87-115.
(6) MOLL, J., ESLINGER, P. J. & OLIVEIRA-SOUZA, R. (2001).  Frontopolar and anterior temporal cortex – aktivigo dum morala juøa tasko: antaýfaraj funkciaj rezultoj el normalaj homaj kobajoj. Arkivo Neýropsikiatria59, 657–664.
(8) MOLL, J., ZAHN, R., OLIVEIRA-SOUZA, R., KRUEGER, F., & GRAFMAN, J. (2005). Opinio: la neýra bazo de la homa morala kono-konkero. Nature Reviews - Neuroscience, 6(10), 799-809
Postar um comentário