Seja Bem Vindo ao Estudo do Magnetismo

Você que acompanha nosso Blog e gosta das matérias aqui postadas, seja um seguidor cadastro esta ao lado da matéria, no ícone "Participar deste site". Grato! a todos.

sábado, 1 de setembro de 2012

Magnetismo Kaj Spiritismo - Frate Ligataj sciencoj


Magnetismo Kaj Spiritismo - Frate Ligataj sciencoj
Esperanto Traduko: Saulo Wanderley
Kelke da jaroj antaý komenci lian seræadon, la edukisto H. L.D. Rivail, poste Allan Kardec, kodiginto de la Spiritisma Doktrino, preskaý fariøis blinda. Ne kapablis legi, skribi, nek rekonis fizionomiojn de personoj kiuj kumplimente oferis al li la manojn. Terura situacio por iu, kiu havis skribadon kiel profesio. Seræis la plej bonajn fakistojn pri okulmalsanoj de Parizo. Doktoro L, profesoro pri kliniko, post ekazameno diligenta, deklaris: — vi devas rezignacii; perdos progrese la vidkapablon, øis la kompleta blindeco.
Kardec seræis inan somnambulan mediumon. Sidøante, la mediumo ricevis energiojn el mediumo-magnetizisto kaj eniris trancon (mediuman trancon). En tiu kondiæo, povis ekaza meni, treege akurate, la malsanajn okulojn. Þi asertis ne esti blindeco, sed nur rompiøitaj sangaj vejnetoj, apopleksio, kiu povus esti kuracata, se submetata al adekvataj zorgoj. Estus plibonigo post dek kvin tagoj kaj kompleta resaniøo post tri monatoj. En numero de la Revuo Spiritisma (1), en 1862, Kardec deklaris ke æio okazis perfekte laý la antaývido de la mediumo somnambula.
La provokebla somnambulismo estas fenomeno malkovrita de Franz Anton Mesmer, kreinto de la Scienco de la Humana/Animala Magnetismo, vidata de Kardec kiel scienco frate ligata al la spiritisma scienco. Li pli deklaris, dum la lasta jaro de lia misio, 1869, skribante: “Magnetismo kaj spiritismo estas øemelsciencoj, kiuj reciproke kompletas kaj eksplikas; se unu el ili ne volas senmoviøi, devas apogiøi sur sia samspeca. Izolataj unu el la alia, haltas ambaý je senelira situacio. Ili sin poziciiøas, reciproke, kiel la Fiziko antaý la Kemio, la Anatomio antaý la Fiziologio”
(2) La nunajn tagojn, en Brazilo, la spiritisma movado ne plu konas la sciencon de la humana/animala magnetismo kiel øi estis bone konata de la spiritismuloj dum la 19a jarcento. Estas fundamente grava reakiri øin, celante eviti ke la kompreno de la doktrino spiritisma falu en la senelira kondiæo anoncita de Allan Kardec.
La scienco de Mesmer (3)  enhavas tri gravajn studareojn: Medicina doktrino, laý kaj proksima al la doktrino labore preparata de Samuel Hahnemann (1755 - 1843), la studado de la somnambulismo provokebla kaj zika teorio, surbaze de la konceptoj pri la universala uida¼o, kiu eksplikas la transsendon de penso tra la distanco, ebligante mensan kunligon de magnetizisto al la magnetizata ulo, dum la magnetizanta ago.
Trompiøas tiu, kiu imagas la teorion de Mesmer kiel eksplikebla per la viva, esenca uida¼o. Tio ne estas vere. La esenca uida¼o estis konsiderata kiel speco de materio, substanco kiu garantiis vivo-forton al la vivantaj estuloj. Kelkaj øin nomis elektro de vivestuloj. Tiu, kiu laboras en la spiritismaj institucioj donacante energion al la samuloj povas konfuziøi, kaj demandus: - Ne estas tia la klarigo pri tiu energitransdono, laý la spiritisma doktrino? Kaj la respondo estas ne.  Legado parta de kelke da verkoj de Allan Kardec povas konduki al tia konfuziøo. Tamen, en la verko La genezo, ankaý de Kardec, la spiritoj klarigas ke la viva, esenca principo estas stato de la universala uida¼o, sed ne speciala substanco kiel la viva, esenca uida¼o. Dum tiu pasinta epoko, tia aserto estis revelacio. Diri ke æiaj energispecoj devenas el la universala uida¼o estas aserti ke, iamaniere, æio devenas el la eteraj vibracioj, eæ la materio konsiderata solida. La scienco tiama konsideris ke la materio estis farata el malmolaj, eternaj kaj nedetrueblaj pilketoj. Multe da sciencistoj ankoraý konsideris ke ankaý elektro, magnetismo, lumo kaj varmo estis farataj el malmolaj, nedetrueblaj, nevideblaj kaj senpezaj pilketoj. Nekredeble, sed la klarigoj kosmologiaj de Mesmer kaj de la spiritoj estas proksimaj de la klarigoj el la moderna ziko!
Laý Mesmer, la magnetika energitransdono (enrgitransdono per  man-movoj) estis ilo uzata de magnetizistoj por ligi sian fortan volon kaj rman penson al la malsanulo, celante rapidigi la resanigon, kiu okazus per naturaj resaniøaj rimedoj de la zika organismo. La resaniøa ciklo okazus pli rapide, favore al la malsanulo.
Resaniøo ne estis magia aý mirakla, sed rezulto el la observado kaj scienca eksperimentado.
Hahnemann, kreinto de la homeopatio, koninte tian kuracadon rimedon de Mesmer, miris pri la simileco inter tia teorio  kaj la sia. Gifto el DIO. Komencis zorgi pri siaj pacientoj uzante homeopation kaj man-movan energitransdonon.
Li inkluzivis tiajn terapiajn rimedojn en sia verko Órganon da arte de curar (4)  (aro da elmontraj kondiæoj pri la kuracada arto/scienco). Kaj faris, sur siaj personaj praktikaj notoj, multajn notojn pri la resanigoj atingitaj helpe de tiaj rimedoj.
Ni povas aserti ke la humana magnetismo estas la homeopatio de la humana vivo-forto, kaj homeopatio estas la magnetismo biologia de la mineralaj kaj vegetalaj estuloj.
Post la franca revolucio, kaj la kuracado kaj la diagnozo, tiel kiel la somnambulisma lucideco estis sub eksperimentado kaj miloj da personoj estis resanigataj tra la tuta mondo.
Kiam Kardec atingis Parizon, dum la jardeko komencinta je 1820, Magnetismo estis jam starigata kaj respektata.
La Libro de la Spiritoj estas komplete skribita helpe de junulinoj somnambulismaj, kaj la spiritismaj pioniroj estis magnetizistoj.
Magnetismo humana/animala æeestis antaýe, dume kaj poste la ekapero de øia frate-ligata-scienco, spiritismo. Ili apogas kaj eksplikas unu la alian. Tamen, nune, la manmova energitransdono, kuracada ilo, estas banaligata kaj malbone konata rilate al øiaj originaj fundamentoj. Misti kaj praktikadoj kaj superstiæo okupas malplenon kie devus esti la sciencaj teorioj disvolvigataj de Mesmer, Hahnemann kaj la spiritaj instruoj kodigitaj de Allan Kardec. Somnambulismo provokebla ne plu estas eksperimentata. La teorio pri la universala uida¼o estas forgesita kaj multe da spiritismuloj kredas je la hipotezo superata de la viva/esenca uida¼o. Tamen, la libroj estas inter ni Kaj la reakirado de tiaj sciencaj konceptoj estas kaj necesa kaj neevitebla, æar spiritismo devas helpi kadre de la humanara reboniøado, celante transformi nian Teron al mondo feliæa.
 Paulo Henrique de Figueiredo estas entreprenisto kaj spiritisma verkisto
Referencoj:
(1)  KARDEC, Allan.  Spiritisma Revuo: ¬urnalo pri Psikologiaj Studadoj. numero 8. aýg. 1862. São Paulo: IDE, 2001. “Konferencoj de Sro. Trousseau, profesoro de la Medicina Fakultato”, numero 5, paøo 153, aýg. 1862.
(2)  Same. Samloke. “Proporcio relativa de la spiritismuloj”, numero 1, paøo 7, jan. 1869.
(3)  FIGUEIREDO. Paulo Henrique de. Mesmer: la neata scienco kaj kaþitaj tekstoj. Bragança Paulista, SP: Eldonejo Lachátre, 2005.
(4)  HAHNEMANN, Samuel. Órganon da arte de curar. Traduko de Edméa Marturano Villela kaj Izao Carneiro Soares. 2a Eldono. Ribeirão Preto, SP: Muzeoj de Homeopatio Abrahão Brickmann, 2008, paøo 188

Revista Cultura Espírita Ano IV – nº 39 -  junho /2012
Postar um comentário